Po zapoznaniu z materiałami dydaktycznymi z szkolenia okresowego BHP, proszę o rozwiązanie poniższego testu BHP.

Firma
Imię
Nazwisko
Stanowisko
1. Kto jest odpowiedzialny za stan bhp w zakładzie?
2. Jaki akt prawny reguluje podstawowe obowiązki Pracodawcy w zakresie BHP?
3. Kogo w zakładzie obowiązuje szkolenie w zakresie BHP?
4. Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest:
5. Oparzenia substancjami żrącymi to:
6. Aby uznać zdarzenie wypadkowe za wypadek przy pracy musi być wywołane:
7. Jaki maksymalny ciężar może przenosić kobieta w transporcie ręcznym podczas pracy stałej ?
8. Kto podlega kontrolnym badaniom lekarskim?
9. Do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem prądu elektrycznego stosuje się:
10. Podczas akcji reanimacyjnej prowadzonej samemu należy stosować sztuczne oddychanie i masaż serca w następującej proporcji: