Świadczymy kompleksowe usługi BHP dla firm i instytucji. W atrakcyjnej cenie i dogodnych terminach przeprowadzamy okresowe przeglądy jednostek pod kątem realizacji przepisów i standardów BHP. Oceniamy ergonomię poszczególnych stanowisk, aby zarekomendować nowe rozwiązania albo niezbędne korekty. Oferujemy także audyty z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej, opracowujemy też instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy i dokumentujemy nasze działania w szczegółowych protokołach. Wspólnie z laboratorium higieny pracy prowadzimy badania BHP nad czynnikami szkodliwymi oraz innymi potencjalnymi zagrożeniami mogącymi wystąpić w miejscu zatrudnienia.

Co kryje się pod pojęciem BHP?

Pod pojęciem BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy) zwykle rozumie się taką organizację warunków środowiska pracy, która pozwala zatrudnionym osobom wykonywać obowiązki w bezpieczny sposób, niezagrażający ich życiu i zdrowiu. Wymagania, jakie powinien spełnić pracodawca w tym zakresie, określone zostały w Kodeksie pracy oraz w m.in. Rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Terminem BHP określa się także dziedziną naukową, która łączy w sobie elementy prawa, medycyny, psychologii z ergonomią i ekonomiką. Jej współczesne zagadnienia koncentrują się wokół:

  • badania czynników szkodliwych dla zdrowia (jak na przykład kontakt z chemikaliami), czynników niebezpiecznych (mogących spowodować uraz) albo uciążliwych (pogarszających funkcjonowanie);
  • oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy;
  • profilaktyki promującej działania prozdrowotne w miejscu zatrudnienia.

Wdrożenie w firmie zasad BHP niesie za sobą korzyści zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Pracodawcy, dbając o zapewnianie odpowiednich warunków pracy, mogą liczyć na zwiększenie produktywności, obniżenie kosztów wynikających z nadmiernej absencji czy zbyt częstych urlopów chorobowych. Pracownicy natomiast, którzy podczas wykonywania swoich obowiązków odczuwają dobrostan fizyczny i psychiczny, są bardziej efektywni, rzadziej rezygnują z pracy oraz deklarują większy poziom satysfakcji i spełnienia zawodowego.