Niestety, pomimo istnienia przepisów BHP wciąż zdarzają się wypadki przy pracy. Pod tym pojęciem należy rozumieć nagłą sytuację spowodowaną zewnętrzną przyczyną, powodującą uraz lub śmierć i mającą związek z wykonywaną pracą. W razie zaistnienia tego typu zdarzenia pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy, który zajmie się ustaleniem przyczyn i okoliczności zajścia. Przychodzimy w takich sytuacjach na pomoc naszym klientom – wysyłamy na miejsce ekspertów w celu zbadania sprawy wypadku.

Oferujemy pełną obsługę postępowań powypadkowych, na którą składają się czynności dochodzeniowe oraz określenie środków prewencyjnych, mających na celu niedopuszczenie do podobnych incydentów w przyszłości. Po zamknięciu dochodzenia sporządzamy dokumentację zawierającą protokół, zapisy wyjaśnień poszkodowanego i świadków wypadku oraz sprawozdanie z oględzin miejsca zdarzenia. Na podstawie zebranego materiału poszkodowany lub jego rodzina mogą ubiegać się o świadczenia pieniężne w ramach rekompensaty za doznany uszczerbek na zdrowiu, czyli jednorazową zapomogę lub cykliczną rentę. O charakterze zapomogi decyduje lekarz po zapoznaniu się z dokumentacją powypadkową.

Wypadki przy pracy przyczyniają się często do cierpienia, stresu i obniżenia jakości życia poszkodowanych osób oraz ich bliskich. Dlatego, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni stosować się do zasad i regulacji BHP, które w sposób przystępny przybliżamy na naszych szkoleniach i przedstawiamy w instrukcjach.