Uprawnienia zawodowe, które są przedstawiane na życzenie kontrahenta:

• uprawnienia do wykonywania czynności BHP

• uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej

• kurs pedagogiczny

• wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

• świadectwo wzorcowania urządzenia do pomiaru oświetlenia.