Firma Dante-BHP oferuje:

Szkolenia BHP wstępne i okresowe

Szkolenia te są dedykowane dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, stażystów, praktykantów, ale także zatrudnionych na umowę-zlecenie i umowę o dzieło.

  • Szkolenia wstępne BHP dla nowo zatrudnionych pracowników;
  • Szkolenia BHP dla osób nie będących pracownikami;
  • Szkolenia okresowe BHP dla:
   • Pracowników na stanowiskach robotniczych;
   • Pracowników administracyjno-biurowych i innych (możliwość szkolenia w formie samokształcenia kierowanego);
   • Pracowników inżynieryjno-technicznych (możliwość szkolenia w formie samokształcenia kierowanego);
   • Pracodawców oraz osób kierujących pracownikami (możliwość szkolenia w formie samokształcenia kierowanego);
   • Pracodawców wykonujących zadania służb BHP (możliwość szkolenia w formie samokształcenia kierowanego);
   • Pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Samokształcenie kierowane jest szybką i wygodną forma edukacji, która do niedawna była nieznana i niedoceniana, a która powoduje, że przeszkolenie pracowników nie dezorganizuje czasu pracy i obowiązków służbowych a uczestniczenie w szkoleniu nie narzuca sztywnych ram czasowych i miejsca szkolenia, a co za tym idzie nie generuje kosztów związanych ze szkoleniem stacjonarnym.

Szkolenia wstępne i okresowe BHP w formie stacjonarnej są realizowane w miejscu wyznaczonym przez kontrahenta.

Pozostałe szkolenia

  • Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej zawierające w treści szkolenia zlokalizowanie zagrożeń pożarowych w miejscu pracy, zadania i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie zapobiegania powstaniu pożaru oraz w wypadku powstania pożaru, a także zasady i sposoby użycia sprzętu gaśniczego oraz zasad ewakuacji w razie powstania pożaru;
  • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy polega na zapoznaniu uczestników szkolenia z podstawowymi zasadami udzielania pomocy poszkodowanym.

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej mogą być na życzenie kontrahenta przeprowadzane przez zawodowego Ratownika Medycznego o dużym doświadczeniu praktycznym, w wybranej formie i długości szkolenia z wykorzystaniem pomocy takich jak np, fantom, co sprzyja zainteresowaniu kursantów oraz daje możliwość ćwiczenia praktycznego. Ratownik medyczny dostosowuje program do przedziałów wiekowych co jest wielką zaletą przy organizacji szkolenia dla dzieci wieku szkolnym i przedszkolnym. Oczywiście realizowane jest także dopasowanie branżowe.

Na życzenie klienta istnieje możliwość wystawienia zaświadczeń o ukończonym szkoleniu w języku:

   • niemieckim,
   • angielskim.