Firma przeprowadza badania natężenia oświetlenia w zakładach pracy, firmach, instytucjach publicznych oraz we wszystkich miejscach gdzie wymagany jest odpowiedni poziom i jakość oświetlenia.

Przeprowadzamy badania natężenia oświetlenia w zakładach pracy,fabrykach, magazynach, biurach, instytucjach publicznych oraz w innych specyficznych lokalizacjach wymagających oświetlenia o odpowiedniej jakości.

Pomiary oświetlenia mają za zadanie ocenę natężenia oświetlenia ogólnego w poszczególnych pomieszczeniach oraz oświetlenia na stanowiskach pracy. Właściwe, odpowiednio silne oświetlenie wiąże się bezpośrednio z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy, a także wpływa na poprawę wydajności oraz komfort pracy i dobre samopoczucie pracownika. Dobrze dobrane oświetlenie gwarantuje najwyższy poziom natężenia w tzw. polu zadania (miejscu wykonywania pracy wzrokowej), niższy w polu bezpośredniego otoczenia (pas o szerokości co najmniej 0,5 m otaczający z każdej strony pole zadania i najniższy w polu dalszego planu (tła) obejmującego obszary pomieszczenia, w których nie występują pola zadania i pola bezpośredniego otoczenia.

Pomiary oświetlenia powinno się przeprowadzać:

  • zawsze po wykonaniu nowej instalacji,
  • zawsze przy reorganizacji stanowiska pracy, kiedy istnieją wątpliwości czy zachowane jest odpowiednie oświetlenie
  • okresowo co 5 lat
  • w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości czy spełnione są wymagania normy.

Pomiary oświetlenia wykonujemy przy użyciu luksomierza, który został zatwierdzony przez Główny Urząd Miar, i posiada aktualne świadectwo wzorcowania, co jest potwierdzone kopią świadectwa dołączoną do każdego protokołu z badań.