Opracowujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków użyteczności publicznej, szkół, internatów, kin, domów kultury, biurowców, galerii handlowych, banków, bloków mieszkaniowych i innych obiektów. Dokumenty te przeznaczone są przede wszystkim dla ekip ratunkowych (Straży, Pogotowiu, Policji) i mają ułatwić im powadzenie działań interwencyjnych w razie wybuchu pożaru. Wskazane jest jednak, aby z zapoznawali się z nimi też pracownicy i użytkownicy obiektów. Sporządzić ten dokument mogą jedynie osoby posiadać odpowiednie uprawienia, które pozwalają im wykonywać czynności w związane z ochroną przeciwpożarową.

Co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Prawidłowo opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego opisuje warunki ochrony przeciwpożarowej panujące w konkretnym obiekcie, zgodne z jego charakterem i przeznaczeniem. Zawiera również informację o wyposażeniu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze. Określa metody postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, na przykład wybuchu materiałów łatwopalnych. Do instrukcji powinna zostać załączona część graficzna w postaci planów obiektu oraz terenu przyległego. Z obrazu musi jasno wynikać, którędy przebiegają drogi ewakuacyjne, gdzie znajduje się sprzęt do gaszeniu ognia, oraz jak znaleźć hydranty i inne źródła wody.