HACCP (skrót hazard analisys and critical control points) – analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi. System ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.